תפקידו של האפוטרופוס הכללי ביפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך האפוטרופוס הכללי- שני מונחים שטעונים הסבר, אנו במאמר זה נעסוק בפן של האפוטרופוס הכללי יפוי כח מתמשך- כלומר  נעסוק ביפוי הכח המתמשך מהפן של האפוטרופוס הכללי.

התוקף של יפוי כח מתמשך תלוי בדברים רבים אך בסופו של יום אם הוא לא הופקד במשרדו של  האפוטרופוס הכללי לא יהיה ליפוי הכח המתמשך תוקף. אכן , נכון זו סוגיה קצת תאוריתית כי עריכתו והפקדתו של יפוי הכוח המתמשך נעשים באופן מקוון באתר של האפוטרופוס הכללי במחשבי משרד המשפטים וכמובן באישור האפוטרופוס הכללי וכך גם כניסתו לתוקף במועד שנקבע ביפוי הכח המתמשך תלויה בהודעה מקוונת לאפוטרופוס הכללי.

למידע נוסף לחצו כאן

ואכן החוק מייחס תפקידים רבים וחשובים לאפוטרופוס הכללי בכל מה שקשור בעריכתו, הפקדתו והוצאתו אל הפועל של היפוי כח המתמשך.

למשל הוראות החוק הבאות:

“ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי; ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם; הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.” כמובן הפקדה מקוונת עם חתימה אלקטרונית אקוולנטית להגשה פיזית.

“ייפוי כוח רפואי שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי כאמור בסעיף קטן (א) יהיה תקף לשנה; נכנס ייפויי הכוח לתוקף במהלך אותה שנה, ימשיך לעמוד בתוקפו, בכפוף להוראות חוק זה”.

“האפוטרופוס הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך יאשר בכתב, על גבי העותק של ייפוי הכוח המתמשך שנמסר לו, כי ייפוי הכוח הופקד; אישור כאמור יהיה ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בייפוי הכוח כממנה נתן את ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן לכל המאוחר ביום ההפקדה”

האפוטרופוס הכללי יפוי כוח מתמשך – שני מונחים הטומנים בחובם עולם ומלואו הנוגעות לסמכויותיה של יחידת האפוטרופוס בכל הקשור לכל ענייני יפוי הכח המתמשך. ההחלטה לספח את  כל ענייני יפוי הכח המתמשך  לחוק הכשרות המשפטית יצרה “בית חם” ליפויי הכח אצל האפוטרופוס הכללי. עצם ההפקדה של יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי ופיקוחו על אין ספור פעולות הן מצד הממנה והן מצד מיפי הכח יצרה מצב של ביטחון רב אצל צרכני יפויי הכח המתמשכים.

במסגרת ה “בית חם” שנוצר במוסד האפוטרופוס הכללי בכל הקשור ליפוי הכוח המתמשך חשוב לציין את מנגנון “ברור בעיות”, בין כל מי שקשור ליפוי הכח המתמשך ורואה לנכון להתלונן על בעייתיות שישנה וכדומה בישומו של יפוי הכח ע”י מי שמונה להוציאו לפועל, כפי המופיע בחוק:

 “באפוטרופוס הכללי יוקם מנגנון לבירור תלונות בכל הנוגע לביצוע תפקידם של מיופי כוח הפועלים לפי ייפויי כוח מתמשכים שנכנסו לתוקף (בחוק זה – מנגנון בירור תלונות).

האפוטרופוס הכללי ימנה ממונה על בירור תלונות.

מי רשאי להגיש תלונה למנגנון זה? החוק נותן מענה “הממנה או קרובו וכל אדם אחר הסבור כי מיופה הכוח פועל בניגוד להוראות לפי חוק זה או פוגע בזכויותיו או באינטרסים של הממנה”.